zgoda
Strona www korzysta z plików cookie,wi?cej informacji znajduje si? w: polityka prywatnosci.

Ucz si? z nami online bez wychodzenia z domu w Polsce lub z zagranicy


KURSY I SZKOLENIA STACJONARNE ORAZ W SYSTEMIE ONLINE

Zapraszamy Państwa na , kursy stacjonarne(zawieszone) oraz online organizowane przez Europejskie Centrum Edukacyjno - Dydaktyczne. Wysoki poziom, a zarazem zrozumia?e i czytelnie opracowane materia?y dydaktyczne sprawiaj?, ?e ch?tnie korzystaj? z nich osoby w ró?nym wieku. Program kszta?cenia na odleg?o?? (online) w systemie e-learning pozwala zdobywa? bogat? wiedz? bez wychodzenia z domu, daj?c jednocze?nie mo?liwo?? korzystania z pomocy wyspecjalizowanego trenera lub instruktora.

? Zobacz wi?cej ...>


UCZ SI? W DOWOLNYM CZASIE, MIEJSCU A TAK?E URZ?DZENIU

Zach?camy do powszechnie znanego i bardzo cenionego sposobu uczenia si? online przez sie? internet. E-learning jest bezpiecznym i sprawdzonym od lat sposobem zdobywania wiedzy. Skierowany jest do wszystkich osób znajduj?cych si? w ka?dym miejscu na ?wiecie. Daje mo?liwo?? podj?cia nauki bez zb?dnych formalno?ci, stresu, tracenia czasu i pieni?dzy na dojazdy. Jedyne co potrzebujesz, aby móc rozpocz?? szkolenie to komputer lub inne urz?dzenie mobilne i dobre ch?ci do nauki wybranego przez siebie kursu.

? Zobacz wi?cej ...>


ZDOB?D? AWANS, NOW? PRAC? LUB ZA??? W?ASN? FIRM? !

G?ówn? zalet? naszej oferty jest szybkie i bezstresowe przyswajanie wiedzy, która podana jest w bardzo zrozumia?y sposób. Nauk? rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program. Mo?liwo?? wielokrotnego powracania do rzetelnie opracowanych materia?ów pozwoli utrwali? Twoj? wiedz? na d?ugi czas, aby zaowocowa? w przysz?o?ci pozytywnymi rezultatami w pracy zawodowej. Zapewniamy obszerne materia?y edukacyjne, 180/h lub 210/h. Do kursów do??czany jest film DVD-HD.

? Zobacz wi?cej ...>


↑ Europejskie Centrum Edukacyjno - Dydaktyczne ↑


Istniejemy nieprzerwanie od lutego 2010 r. na rynku edukacyjnym,(jako Niepubliczna Placówka Kszta?cenia Ustawicznego Edu-Euro od 1.08.18) specjalizujemy si? w organizowaniu szkoleń oraz kursów w trybie stacjonarnym i online, o tematyce biznesowo-zawodowej a tak?e z zakresu odnowy biologicznej SPA i medycznych wi?cej o nas >Nasza niezawodna i nieomylna maksyma: "...Uczy? si? trzeba zawsze, na nauk? nigdy nie jest za wcze?nie ani za pó?no..."

Pracuj zawsze dobrze przygotowany w Polsce oraz za granic? - wybierz odpowieni kurs !
ZALETY I KORZY?CI NAUKI
 • Pozyskanie odpowiedniej wiedzy
 • Wzrost okre?lonych zdolno?ci
 • Atrakcyjno?? i wiarygodno?? na rynku
 • Premie, nagrody i wy?sze zarobki
 • Utrzymanie stanowiska pracy
 • Awans i stabilna praca
 • Rozwój kariery zawodowej
 • Lepsza praca w Polsce lub za granic?
 • Wi?ksze szanse na dotacj? z UE
 • Zdobycie potwierdzaj?cego dokumentu
 • W?asna dzia?alno?? gospodarcza
 • Samorozwój, presti? i uznanie
 • Wy?sza pozycja spo?eczna
 • Pewna i bezpieczna przysz?o??

Polecane kursy i zawody - najnowsza propozycja dydaktyczna


Po ukończeniu kursu mo?na zdoby? dobr? prac?, awans lub za?o?y? firm? w Polsce i UE


STYLIZACJA I URODA & SPA

Polecamy kursy stylizacji, urody, zdrowia oraz innez dziedziny odnowy biologicznej Wellnes & SPA

? Wi?cejw tej kategorii

FIZJOTERAPIA I MASA?

Polecamy kurs i szkolenia z zakresu masa?u klasycznego oraz innych technik masa?u ...

? Wi?cejw tej kategorii

MEDYCYNA I BIZNES

Polecamy kursy z zakresu medycyny - przyszli pracownicy zawodów, którzy preferuj? zdrowy styl ?ycia i...

? Wi?cejw tej kategorii

SPORT I REKREACJA

Polecamy kurs i szkolenia z zakresu sportu i rekreacji oraz innych ciekawych programów ...

? Wi?cej w tej kategorii

TURYSTYKA I HOTELARSTWO

Przyszli i obecni pracownicy agencji, biur podró?y, organizatorzy wycieczek, hoteli, pensjonatów

? Wi?cej w tej kategorii

ZARZ?DZANIE I KIEROWANIE

Kierowanie i zrz?dzanie firm? - pracownicy zwi?zani g?ównie z biznesem, kierowaniem

? Wi?cej w tej kategorii

MANAGER - KIEROWNIK

Polecamy kursy dla managerów - pracownicy w?asnych firm lub zatrudniani na etacie/kontrakcie ...

? Wi?cej w tej kategorii

ADMINISTRACJA I BIURO

Liczny wybór kursów i szkoleń z zakresu administracji, biura, sekretaratu

? Wi?cej w tej kategorii

HR KADRY & PRACA

Rekruterzy, (Headhunterzy) pracownicy kadr, w?a?cieciele firm, kierownicy, specjali?ci HR i prawa pracy, BHP ...

? Wi?cej w tej kategorii

POLITYKA SOCJALNA

Polecamy kursy i szkolenia z zakresu polityki socjalnej Państwa oraz inne ciekawe programy ...

? Wi?cej w tej kategorii

PRAWO I EKONOMIA

Polecamy kursy i szkoleniaz zakresu prawa i ekonomii oraz inne interesuj?ce programy dydaktyczne ...

? Wi?cej w tej kategorii

NIERUCHOMO?CI I BUDOWNICTWO

Polecamy interesuj?ce kursy z zakrsu administracji i obrotu nieruchomo?ci, budownictwa i remontów...

? Wi?cej w tej kategorii

UBEZPIECZENIA

Wiele interesuj?cych i ciekawych kursów oraz szkoleń z zakresu ubezpieczeń a tak?e inneprogramy ...

? Wi?cejw tej kategorii

FINANSE I DOTACJE UE

Kursy i szkolenia zarz?dzania finansami oraz z pozyskiwania funduszy i dotacji z Unii Europejskiej ...

? Wi?cej w tej kategorii

BANKOWO?? & GPW

Polecamy liczne programy szkoleniowe z bankowo?ci i gie?dy papierów warto?ciowych GPW ...

? Wi?cejw tej kategorii

INFORMATYKA I TECHNOLOGIE IT

Polecamy kursy informatyczne oraz z nowych technologii IT i cyberbezpieczeństwa ...

? Wi?cej w tej kategorii

LOGISTYKA I TRANSPORT

Pracownicy zwi?zani g?ównie ze spedycj?, transportem, dostawami, magazynowaniem, obs?ug? i ...

? Wi?cej w tej kategorii

REKLAMA & PR I KOMUNIKACJA

Kursy: Komunikacja spo?eczna pracownicy dzia?ów sprzeda?y, agencji reklamowych PR, dziennikarzy ...

? Wi?cej w tej kategorii

MARKETING I SPRZEDA?

Specjali?ci zajmuj?cy si? sprzeda?? oraz marketingiem (e-marketingiem) - polecamy liczne szkolenia ...

? Wi?cej w tej kategorii

HANDEL I OBS?UGA KLIENTA

Handlowcy i pracownicy zajmuj?cy si? profesjonaln? ob?ug? klienta na ka?dym jego etapie ...

? Wi?cej w tej kategorii

PSYCHOLOGIA BIZNESU

Kursy i szkolenia z zakresu psychologii biznesu i rozwoju osobistego a tak?e inne ciekawe programy ...

? Wi?cej w tej kategorii

EDUKACJA I PEDAGOGIKA

Polecamy kursy i szkolenia dla nauczycieli, trenerów oraz z zakresu pedagogiki i wychowania ...

? Wi?cej w tej kategorii

OBRONNO?? I BEZPIECZE?STWO

Polecamy ciekawe i na czasie kursy oraz szkolenia z zakresu obronno?ci i bezpieczeństwa ...

? Wi?cej w tej kategorii

ZOBACZ WSZYSTKIE KURSY ...>

Przedstawiamy aktualn? i pe?n? list? dostepnych kursów oraz szkoleń w systemie on-line?>

Kliknij i zobacz wi?cej tutaj ...>>

Zobacz pe?ny program kursów on-line


Na zakończenie ka?dego kursu zdobywaj? Państwo certyfikat (PL, EN) i za?wiadczenie wg rozp. Państwa Polskiego MEN (aktualne w UE i innych wybranych krajach) dost?pne jest równie? t?umaczenie dokumentu na j. ang. przez t?um. przysi?g?ego w cenie kursu.

ZASW-PL            ZASW-EN


ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY ONLINE OSOBY Z POLSKI ORAZ Z ZAGRANICY !


Zapisz si? teraz na wybrany kurs

Zobacz aktualne promocje i rabaty, a tak?e inne mo?liwo?ciPrzydatne informacje:

Istniejemy na rynku edukacyjnym od 2010,posiadamy wpis do rejestru RIS Ministrstwa Gospodarki i Pracy oraz Wojewódzkiego Urz?du Pracy
     
Zarejestrowani jeste?my tak?e w Polskiej Agencji Rz?dowej PARP (Rejestr: Baza Us?ug Rozwojowych BUR) wi?cej...

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z pó?n. zm.) – art. 20,
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)
3. Rozporz?dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotów ?wiadcz?cych us?ugi rozwojowe (Dz. U. z 2017 poz. 1678)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o?wiatowe
5. Za?wiadczeniawydawane s? na podstawie § 22 ust. 3 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r.w sprawie kszta?cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
斗破苍TXT下载,QUALIDEACODE,隙间樱花与谎言都市
homeaboutnewsPartnerscontact
盛宠之医妃嫡女txt免费下载红薯网中文小说全文阅读一品嫡女神医嫡女第几章男主腿被治好嫡女毒妃:皇上嫡女毒医 艳琪琪免费
温馨穿越文嫡女盛世嫡女传网盘相门嫡女不好惹重生同代嫡女周太平11岁废柴嫡女太倾世